Parcelacija

Parcelacija

Parcelacija je postopek s katerim lahko posamezno parcelo delimo na dva ali več poljubnih delov oziroma več parcel združimo v eno.

V nekaterih primerih zakon navaja točno določene pogoje pod katerimi se parcela sme deliti, zato je pred samo izvedbo parcelacije potrebno preveriti, če je parcelacija-delitev parcele sploh izvedljiva.

Zakon tudi določa, da mora meja biti urejena v tistem delu iz katerega bo nova meja izhajala oz. se nanj zaključila. Tako je mnogokrat pred izvedbo parcelacije, potreben še postopek ureditve meje.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) tudi narekuje, da je v določenih primerih potrebno pridobiti soglasje občine za parcelacijo:

  1. če se parcela nahaja na območju, kjer je sprejet poseben odlok, ki ga je sprejela občina (v uporabi)
  2. če je parcela v evidenci stavbnih zemljišč opredeljena kot pripadajoče zemljišče stavbi (v uporabi šele ko občine vzpostavijo evidence)
  3. če je parcela opredeljena kot gradbena parcela (v uporabi po 1.1.2021)

Prav tako ni dovoljeno deliti parcel, katerih namenska raba je gozd in so manjše od 5ha.

Združevanje parcel

V postopku parcelacije pa lahko parcele tudi združujemo. Pogoj je, da se parcele med seboj dotikajo v delu meje in da imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice in izpolnjujejo določene pogoje.To so enako lastništvo parcel, služnosti, hipoteke in podobne pravice vpisane v zemljiško knjigo.

V primeru, da ena parcela ima hipoteko, druga pa ne, bo po združitvi parcel postal s hipoteko obremenjen tudi tisti del parcele, ki prej ni bil obremenjen s hipoteko.

Kdo lahko poda vlogo za parcelacijo?

– Lastnik zemljišča
– V primeru večih solastnikov, nujno vsi solastniki
– Državni organ, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih subjektov, če tako določa zakon.

V našem podjetju poskrbimo za pravilno izpeljan postopek na terenu, izdelamo elaborat parcelacije ter ga s pooblastilom lastnika vložimo na Geodetsko upravo. Nove parcele postanejo uradne šele s pravnomočnostjo odločbe, ki jo dobi lastnik po obdelavi našega elaborata na Geodetski upravi.

Za izračun cene postopka ureditve mej uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena postopka parcelacija je odvisna od števila mejnih točk (števila novih parcel), števila mejašev, števila upravnih taks pri vložitvi elaborata na Geodetsko upravo, zahtevnosti terena,…

Naročite ureditev mej

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede parcelacije zemljišča nas pokličite (041 637 238 – ZVONE) ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.