Evidentiranje stavb

Evidentiranje stavb

Kataster stavb

Evidentiranje stavbe je storitev, ki združuje določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb za stavbo z enim ali večimi deli (npr. enostanovanjska hiša, večstanovanjska hiša-blok, gospodarsko poslopje, garaža ipd.).

Zakaj oz. kdaj je potrebno evidentiranje stavbe?

Evidentiranje stavbe morate izvesti, če hočete pridobiti hišno številko pri novogradnjah in električno energijo, urediti lastništvo v zemljiški knjigi in če nameravate nepremičnino prodati, kupiti ali vzeti hipotekarni kredit. Na koncu postopka naročnik prejme izdelan elaborat.

Kako izgleda postopek vpisa v kataster stavb

To je postopek s katerim v evidenco katastra stavb evidentiramo podatke o vaši stavbi in delih stavbe. Geodet na terenu izmeri stavbo od zunaj, da določi dimenzije objekta, višino terena, vhoda, slemen. Prav tako so izmerjene notranje površine posameznih delov stavbe in glede na dejansko rabo stavbe in delov stavbe v skladu s predpisano klasifikacijo določene površine notranjih prostorov, število sob in uporabnost prostorov.

Obvezna sestavina Elaborata za vpis stavbe v kataster stavb je tudi elaborat določitve zemljišča pod stavbo. Kataster stavb je obvezen za vse novogradnje in predpogoj za pridobitev hišne številke.

Kdo lahko poda vlogo za vpis stavbe v kataster stavb?
– Lastnik parcele na kateri stoji stavba
– Investitor gradnje
– Imetnik stavbne pravice
– Lastnik stavbe ali dela stavbe
– Uporabnik stavbe ali dela stavbe
– Upravnik stavbe

 

Od 22.11.2018 dalje bo potrebno stavbo vpisati v kataster stavb, da bi spremenili podatke o legi, obliki, površini stavbe, dejanski rabi dela stavbe in letu izgradnje.

Za izračun cene izdelave elaboratov vpisa zemljišča pod stavbo in vpisa stavbe v kataster stavb uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena izdelave elaboratov je odvisna od velikosti objekta, števila uporavnih taks pri vložitvi elaborata na Geodetsko upravo, števila delov stavb itd.

Naročite evidentiranje stavbe

Za naročilo elaboratov vpisa zemljišča pod stavbo in vpisa stavbe v kataster stavb, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede ureditve mej nas pokličite (041 637 238 – ZVONE) ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.