hero background

Blog

Označitev mej

12 maja, 2020, Author: pfajs

Označitev mej je geodetski postopek, ko urejeno mejo označimo z mejniki v naravi. Zgodi se, da so obstoječi mejniki v naravi poškodovani (v času gradnje objektov pri zemeljskih delih, pri obdelovanju kmetijskih zemljišč), premaknjeni, zaraščeni oz. zasuti s prstjo, predvsem na gozdnatih in strmih predelih  ali pa namerno odstranjeni. V takem primeru ni potreben ponoven […]

Sprememba bonitete zemljišča

12 maja, 2020, Author: pfajs

Boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča, ki se jo označuje z bonitetnimi točkami (BT) 0-100. Bonitetne točke se določijo na podlagi lastnosti tal, klime, reliefa in posebnih vplivov. Kdaj naročiti spremembo bonitete zemljišča? V primeru, da vpisana boniteta zemljišča ne odraža dejanskega stanja parcele v naravi, je mogoča sprememba bonitete zemljišča. Največkrat se lastnik […]

Izravnava meje

13 februarja, 2017, Author: pfajs

V kakšnih primerih se dela izravnava meje? Izravnava meje omogoča lastnikom sosednjih parcel, da sporazumno spremenijo potek njihove skupne meje, bodisi zaradi poenostavitve poteka meje ali pa zaradi lažje uporabe parcel. Pomembno je vedeti, da lahko izravnavamo le tiste meje, ki so v zemljiškem katastru zavedena kot urejene. Ob sporazumnem dogovoru lastnikov sosednjih parcel lahko […]

Evidentiranje stavb

13 februarja, 2017, Author: pfajs

Kataster stavb Evidentiranje stavbe je storitev, ki združuje določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb za stavbo z enim ali večimi deli (npr. enostanovanjska hiša, večstanovanjska hiša-blok, gospodarsko poslopje, garaža ipd.). Zakaj oz. kdaj je potrebno evidentiranje stavbe? Evidentiranje stavbe morate izvesti, če hočete pridobiti hišno številko pri novogradnjah in električno energijo, […]

Ureditev etažne lastnine

13 februarja, 2017, Author: pfajs

Etažna lastnina je: – lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov ter – lastnina posebnih skupnih delov, ki služijo vsem ali nekaterim posameznim delom stavbe. V prvem delu postopka je potrebno izdelati elaborat za vpis stavbe v zemljiški kataster. Z odmero posameznih prostorov pa se izdela še kataster stavb. V etažnem načrtu se prostorom […]

Ureditev meje

13 februarja, 2017, Author: pfajs

Lastnik parcele lahko pri nas naroči geodetsko storitev ureditve parcelnih mej določenega dela ali pa celotne meje vaše parcele. Naše stranke se največkrat odločijo za ureditev meje, ker ne poznajo mej svoje parcele v naravi, zaradi problemov s sosedi ali pa bi zgolj radi uredili mejo parcele in s tem zagotovili mirno uživanje posestva naslednjim […]

Zakoličba objektov

12 februarja, 2017, Author: pfajs

Kaj je zakoličba objekta? Zakoličba objekta je postopek, kjer vam geodet v skladu s projektno dokumentacijo označi karakteristične točke objekta v naravi oziroma objekt pravilno umesti v prostor. Podatki za zakoličbo so podani v projektni dokumentaciji za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Zakaj je zakoličba objekta pomembna? Zakoličba objekta je pomembna predvsem zato, da […]

Parcelacija

12 februarja, 2017, Author: pfajs

Parcelacija je postopek s katerim lahko posamezno parcelo delimo na dva ali več poljubnih delov oziroma več parcel združimo v eno. V nekaterih primerih zakon navaja točno določene pogoje pod katerimi se parcela sme deliti, zato je pred samo izvedbo parcelacije potrebno preveriti, če je parcelacija-delitev parcele sploh izvedljiva. Zakon tudi določa, da mora meja […]

Geodetski načrt

12 februarja, 2017, Author: pfajs

Na geodetskem načrtu so v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih prikazani zemeljsko površje ter strukture nad in pod njim, podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni za prostorsko načrtovanje, gradnjo in projektiranje. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni. Na geodetskem načrtu tako prikažemo (struktura podatkov je […]

Priprava pogodb

25 januarja, 2016, Author: pfajs

Sestavljamo in svetujemo pri pogodbah, kjer se razpolaga z nepremičninami (prodajna, darilna, služnostna, najemna, pogodba o delitvi solastnine). Pridobimo vse potrebne dokumente za pripravo pogodbe (izpis iz zemljiške knjige, potrdilo o namenski rabi zemljišča). Kadar je potrebno sodelovanje notarja, uredimo tudi to in stranki speljemo postopek od začetka do konca.   Naročite pripravo pogodbe Za […]